پادکاست شماره 13


Hi Kevin 
I studied three books to improve my  English level solution pre intermediate solution intermediate and solution upper intermediate, but still i couldn't talk fluently and I couldn't understand most vocab i wanna get 7.5 ielts score please lead me to choice best way and books to improve my English
Thanks a lot


لطفا نظرتان را راجع به این مطلب با ما به اشتراک بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *