ویدئوی شماره 75 - مقدمه تسک دو - تصحیح و فیدبک


ویدئوی شماره 75 - تصحیح و فیدبک تصویری مقدمه رایتینگ تسک دو آیلتس

Some people are convinced that mature age employees are beneficial to a company. Others think that younger employees contribute more and hence are more beneficial to a company. Discuss both views and give your own opinion.
 

  • Mr. Dean Hello I hope you are doing well. Thank you very much for your time and providing me with such great points. I will try to use them in my writings. I really appreciate it, sir. Sincerely yours, Arsalan Dehbashi

لطفا نظرتان را راجع به این مطلب با ما به اشتراک بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *