...

 بسته های تصحیح IELTS

 • IELTS Writing - Sample Only

 • * One Band 9 Task 1 Essay Sample
 • *I will write a sample to your topic (~150-250 words)
 • نوع تصحیح
     Word
 • مهلت تحویل 3       روز
 • نمونه تصحیح:
     N/A
 • موجود
     1 سفارش
 • تخفیف
     5 % Off
 • قیمت نهایی
     47500 تومان
 • سفارش
 • IELTS Writing - Sample Only

 • * One Band 9 Task 2 Essay Sample
 • *I will write a sample to your topic (~250-350 words)
 • نوع تصحیح
     Word
 • مهلت تحویل 3       روز
 • نمونه تصحیح:
 • موجود
     1 سفارش
 • تخفیف
     10 % Off
 • قیمت نهایی
     54000 تومان
 • سفارش
 • IELTS Writing - Task 2

 • * One Task 2
 • *Task 2 essay must be less than 350 words
 • نوع تصحیح
     Word
 • مهلت تحویل 3       روز
 • نمونه تصحیح:
     N/A
 • موجود
     1 سفارش
 • تخفیف
     5 % Off
 • قیمت نهایی
     71250 تومان
 • سفارش
 • IELTS Writing - Task 2

 • * One Task 2
 • *Task 2 must be less than 350 words
 • نوع تصحیح
     Video
 • مهلت تحویل 3       روز
 • نمونه تصحیح:
     N/A
 • موجود
     1 سفارش
 • تخفیف
     5 % Off
 • قیمت نهایی
     161500 تومان
 • سفارش
 • IELTS Writing - Task 1 and 2

 • * One Task 1 and One Task 2
 • *Task 1 must be less than 200 words and Task 2 must be less than 350 words
 • نوع تصحیح
     Video
 • مهلت تحویل 3       روز
 • نمونه تصحیح:
     N/A
 • موجود
     1 سفارش
 • تخفیف
     5 % Off
 • قیمت نهایی
     266000 تومان
 • سفارش
 • IELTS Writing - Task 1

 • * One Task 1
 • *Task 1 must be less than 200 words
 • نوع تصحیح
     Video
 • مهلت تحویل 3       روز
 • نمونه تصحیح:
     N/A
 • موجود
     1 سفارش
 • تخفیف
     5 % Off
 • قیمت نهایی
     114000 تومان
 • سفارش

بسته های تصحیح

پرداخت امن